Екипът на детективска агенция НАС-Груп се старае да е от полза, както на своите клиенти, така и на обществото.

По-долу ще ви представим всички известни ни, публични регистри, придружени с кратко описание и линк към всеки от тях. С тяхна помощ провеждаме голяма част от нашите детективски проучвания.

Ако сте решили сами да се правите на "частен детектив" или просто имате нужда от справка, публично достъпна, но незнаете от къде да я намерите, разгледайте описаните по-долу врузки.

Търговски регистър

Информационната система на Търговския регистър е единна, централизирана, електронна база данни. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас, както и да се ограничат корупционните практики.

Търговският регистър се администрира от Агенцията по вписванията и е много важен инструмент за всички, които работят в търговската сфера или по някакъв начин са свързани с нея, както и за други заинтересовани лица.

Според вида на справката, която ви е нужна, трябва да въведете различни данни в съответните полета. Най-често ще ви е необходим БУЛСТАТ и наименование за юридическите лица. За физическите лица съответно ще ви трябва ЕГН и име. Ще е нужно да попълните и срока, за който се отнася справката, като отбележите и началната дата или пък само крайната. При търсене на различните документи се изисква и входящ номер, име на фирмата и резултат (последният се избира от прозорец с падащо меню, където са изброени опции като възобновяване на рег. производство, изпратена до съда и т.н.).

Линкове към различните онлайн справки, предлагани от Търговският регистър:

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Вписвания, заличавания и обявявания

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Актуално състояние

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Справка по физическо или юридическо лице

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Справка за вписано обстоятелство или обявен акт

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Списък на запазени фирми

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Права върху фирма

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Документи без партида

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Назначения без партида

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Документи без назначение

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Пререгистрирани търговци

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - По входящ номер на заявление

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Справка преобразувания за период

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Обявени актове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Указания по подадени от нерегистрирани търговци заявления

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Справка несъстоятелност

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - Търговци в ликвидация

Имотен регистър

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на НИ.

Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове.

В Имотния регистър могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.

ИМОТЕН РЕГИСТЪР - Справки

Регистър БУЛСТАТ

Агенцията по вписванията води и поддържа Регистър Булстат като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.

Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни. За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и други документи.

Заявленията за вписване на обстоятелства в регистър БУЛСТАТ и приложенията към тях, се подават по електронен път или на хартиен носител  в службите по регистрация на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища.

Регистър БУЛСТАТ - Справки

РИСО /Регистър на имуществените отношения на съпрузите/

Регистърът на имуществените отношения на съпрузите е единна централизирана електронна база данни, съдържаща информация за брачните договори и за приложимия законов режим на имуществените отношения на съпрузите. В регистъра се вписват и промените на режима на имуществените отношения между съпрузите, както и изменението и прекратяването на брачния договор, отбелязани в акта за сключен граждански брак. Семейният кодекс регламентира три режима на имуществени отношения на съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност и договорен режим.

РИОС е четвъртият национален електронен регистър, който администрира Агенцията по вписванията. Той е публичен, справки и удостоверения се правят за избрания режим на имуществени отношения.

РИОС - Справки

НОИ /Националният осигурителен институт/

Чрез интернет страницата на НОИ осигурените лица могат да получават информация за:

  • наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;
  • отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;
  • актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки;
  • справка за издадени пенсионни разпореждания;

 

Информацията е достъпна след въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. За да може да ползва услугите, всяко лице трябва предварително да получи своя персонален идентификационния код. ПИК на НОИ се издава от най-близкото териториално поделение на НОИ или негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна, лично чрез представяне само на лична карта или от представител чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно*. За получения ПИК на НОИ се издава удостоверение, което също се получава лично и не се изпраща по пощата. ПИК на НОИ е активен от деня, следващ неговото издаване.

*Забележка: За територията на София-град ПИК се издава в:

  • сградата на НОИ на адрес: бул. “Ал. Стамболийски № 62-64.
  • ПРМ Младост на адрес: ж.к. "Младост" ІІІ, трафопост до бл. 347А

НОИ - Справки