Биологични родители и осиновени

Ако Вие се съмнявате, че сте осиновени, но не знаете как да проверите дали това е така !

издирване на биологични родители на изоставени деца

Съмнявате се, че сте осиновени, или пък знаете, че сте, но не знаете как да проверите (дали това е така) подробности около вашето осиновяване и как да откриете вашите биологични родители.

Ако Вие се съмнявате, че сте осиновен , но не знаете как да проверите това дали е така първото нещо, което трябва да направите е:

Да отидете в общината по местоживеене и да си извадете заверено копие на акта за раждане. Ако сте осиновена, в него вероятно ще фигурира номер и дата на дело за осиновяване.

УВАЖАЕМИ ОСИНОВЕНИ,  ПО ПЪТЯ НА СВОЕТО ТЪРСЕНЕ, ПЪРВОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ Е ДА НАМЕРИТЕ  ДИАЛОГ С ОСИНОВИТЕЛИТЕ СИ ОТНОСНО ДЕТАЙЛИТЕ ОКОЛО ВАШЕТО ОСИНОВЯВАНЕ. ТЕ МОЖЕ ДА ВИ ИЗНЕНАДАТ ДОРИ И С ДОКУМЕНТИ, КОИТО ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯТ. ПРИ ДОБРА ВОЛЯ ОТ ТЯХНА СТРАНА, БИХА МОГЛИ ДА ОТИДАТ ДО СЪДА И ДА ИЗИСКВАТ ПРЕПИС ОТ ДЕЛОТО, ЗАЩОТО СА СТРАНА ПО НЕГО.

Но, ако това е невъзможно по ред причини, ето един ориентир за Вашите стъпки: 

В общината по местоживеене на осиновителите към момента на осиновяването:

Осиновеното лице има два акта за раждане, които се съхраняват в съответните общини:

  1. Акт за раждане, издаден след раждането на детето, въз основа на съобщение за раждане от болницата. В него се съдържат данните на биологичния родител/и и на детето, преди да бъде осиновено
  1. Акт за раждане, издаден след постановено осиновяване. В него осиновителите са вписани като родители и детето е с нови данни. Въз основа на него е издадено удостоверение за раждане, каквото всеки човек притежава и съхранява лично. В случая, ролята на „съобщение за раждане” играе номерът на осиновителното дело или на самото решение на съда. Най-често, актът е издаден от общината по местоживеене на осиновителите и се съхранява там. При съмнения за общината, може да се направи справка с печата, положен на удостоверението.

Осиновеното лице ИМА ПРАВО да изисква копие от акта си за раждане, издаден СЛЕД осиновяването (по силата на чл. 26,ал.1 от ЗЗЛД *)  и да научи номера на делото си или на решението, за да упражни правата си по чл. 105 от СК**. За целта е необходимо да подаде заявление по образец или свободен текст, в зависимост от изискванията на общината, и да го подаде в деловодството. Някои общини поддържат такса за административната услуга. Осиновеното лице НЯМА ПРАВО на достъп до първичния си акт за раждане, т.к. съдържа данни за трети лица ( в случая на биологичния родител/и. Вж. Чл. 26. ал.2), както и предходните му имена, дата нараждане, ЕГН – анулирани след осиновителното дело и попадащи под тайната на произхода.     

  1. Оригиналният акт за раждане, преди осиновяването се съхранява в общината където е станало раждането. След делото за осиновяване, върху този акт се слага печат с надпис "Консервиран" и в бележки се записва номера на осиновителното дело като основание за консервирането му. Оригиналният акт за раждане си е част от актовата книга. Той не се унищожава, не се вади и се съхранява колкото всички останали актове - 100 години. Оригиналните актове за раждане, поради факта че се водят консервирани не са качвани в национална база данни. Законен достъп до акта за раждане преди осиновяването има ако имате съдебно решение за достъп до тази информация.

* ЗЗЛД: Глава пета. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г.)     чл.26. (1) Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. (2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него.                                                                   

**  Семеен кодекс:                                                              

Право на информация Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) (1) Осиновителите или навършилият шестнадесет години осиновен могат да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения, когато важни обстоятелства налагат това. Окръжният съд в съдебно заседание при закрити врата, след като изслуша рождените родители на осиновения и заключението на прокурора, се произнася с решение.(2) Решението на окръжния съд може да се обжалва от осиновителите и осиновения и да се протестира от прокурора.Друг начин за получаване на номер на осиновително дело:                                      

В СЪДЕБНИЯ АРХИВ, СЪХРАНЯВАЩ  ДЕЛА:

Осиновеното лице има право да изисква азбучник за водените дела за предполагаемата година, в която се е състояло осиновителното дело – тя може и да съвпада с годината на раждане, но не е задължително. В него се търси по имената на осиновителите. Така се получава информация за номер на дело и архивния му номер. СЪВЕТ: Носете със себе си удостоверението си за раждане; ако осиновителите Ви са починали – смъртен акт и удостоверение за наследници. Практиката показва, че има вероятност да Ви бъдат поискани.

*Делата за осиновяване за София , се намират в стар архив на СГС. Азбучниците им също са там. Вие виждате номера на делото в акта за раждане, но архивният номер под който е заведено в съда, се намира в азбучника от съответната година. Търси се по име на осиновителя.

 

ЦЕЛТА ДА НАУЧИМ НОМЕРА НА ОСИНОВИТЕЛНОТО ДЕЛО Е ДА УПРАЖНИМ ПРАВОТО СИ ПО ЧЛ.105 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС И НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ГО ОСПОРВА!!!

След като получите заветния номер, можете да се консултирате с адвокат и да подадете искова молба в съда да бъде отворено делото Ви.

Болници и социални домове НЕ предоставят информация на осиновени лица!!!

СПОДЕЛЕНО:

ОТКАЗ ОТ ДЕТЕ . СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ :

Когато някой родител иска да се откаже от детето си,трябва да се подпише лично пред Нотариус и той да удостовери подписа му и да завери декларацията. Под заверка, се разбира да се сложи печат на Нотариуса, да се подпише същият и да се препишат данните от декларацията в общ регистър със заверки. Само тогава декларацията е достоверна и има стойност в Съда. В днешно време, тези заверки стават в частните кантори на Нотариусите, защото след 1998 год. всички те станата частни. Всички заверки и сделки преди това са ставали само и единствено пред Държавни Нотариуси, които до 1998 год. са били 22-ма за град София и се намираха в бившата сграда на Софийски Нотариат, а за другите градове предполагам по 5 или 6 за цял град и са се намирали или в кметство или в подобна сграда. В момента са над 400 и са по канторите си. Всички откази от права, наследство, пълномощни,копия на документи и всякакъв вид заверки пред Държавните Нотариуси, след подпис от самият Нотариус са се завеждали и подпечатвали на гише в ОБЩ РЕГИСТЪР СЪС ЗАВЕРКИ.

За град София, този регистър се нарича РЕГИСТЪР СЪС НОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ НА 2-ри Нотариус.  Защо 2-ри? Защото:  

  1. -ви Нотариус е чел сделките
  2. -ри заверките
  3. -ти Регулация

4-ти Обстоятелствени проверки и се намират. В АРХИВА НА СЕГАШНАТА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.За другите градове е регистър със заверки без номер на Нотариуса предполагам, но трябва да се пита.Когато поискате да търсите евентуални данни от тази декларация за отказ, трябва да отидете в старият архив в съответната Агенция по вписванията и да поискате РЕГИСТЪРА СЪС НОТАРИАЛНИТЕ ЗАВЕРКИ от съответната година и да се надявате,че около датата ви на раждане ще намерите повече информация за себе си. Но трябва да сте убедени, че сте родени в този град и, че майка ви се е отказала точно тук от вас, защото иначе си е загуба на време.Ако ви бъде отказан достъп до тези регистри си потърсете правата и стигнете до шефа им ако трябва, защото регистрите са ПУБЛИЧНИ и всеки може да си търси в тях информация. В София,наскоро едно изоставено дете намери именно в такъв регистър данни за своята биологична майка и му беше издадено удостоверение с данните от регистъра. Момичето само е поискало регистъра и дни след датата си на раждане е намерило нужното, но това нека не ви подвежда, че всеки може да има късмет. Знаете как са действали по онова време и може повечето откази да са ставали незаконно. Едно знам със сигурност и то е, че няма как една майка да се откаже законно от детето си, ако не заяви волята си лично пред оторизирано лице от страна на закона,а именно Нотариус.Срещам тук разкази за хвърчащи декларации за отказ от права и недоумявам как са се отказвали тези майки? Според мен,в тези регистри едва ли ще има нещо по-различно от това в делото и ще си е игла в купа сено, като знам как са преписвали на бързо данните от всеки документ,но заради всички които все пак виждат лъч надежда и в това търсене, пиша всичкият този роман. И още нещо, на жена от друг град са и дали азбучник да търси в него и са я подвели с информация, затова искам да предупредя, че азбучниците са само за ИМОТНИ СДЕЛКИ. В азбучник НЯМА да намерите данни от заверка на каквото и да е, а само данни за сделки от продажби или покупки на имоти. В азбучника може да съвпадне номера на имотното дело с вашето за осиновяването и така да се подведете.Всяка година, във всяка администрация номерата на делата започват от 0 и стигат до много. Вие, търсещите декларации за отказ, нямате работа с каквито и да е азбучници в архивите на Агенциите.По азбучник се търси САМО И ЕДИНСТВЕНО В АРХИВА НА СЪДА и то по името на осиновителите ви, за да откриете номера на делото си за осиновяване. За търсещите декларации за отказ от РП,отивате и искате регистрите, които поне за София още не са унищожени. Тази информация е дискутирана много пъти със служители от Агенцията по вписванията и е достоверна. Заради отказа на съдействие на някои от стара архива и опита им да подведат жена от групата, се наложи да поискаме по-сериозни отговори относно този въпрос. За другите градове не мога да коментирам какво и къде се пази, но като цяло пак се търси по същата схема в архива на сегашните Агенции по вписванията-бивши Нотариални служби. Ако ви кажат, че нямат такива регистри ги питайте къде са, унищожени ли са, в друга сграда ли са и т.н. Кажете им, че щом в София се пазят, би трябвало и там да е така, защото всички документи се унищожават заедно по райони и в една година. За сега това се сещам по темата.Успех на търсещите и се надявам да съм била полезна дори и само на един.Откажат ли ви достъп, директно се качвайте при Началника им и си търсете правата. Убедена съм, че винаги ще срещате некомпетентност в лицата на тези служители, даже и след тази моя информация, но ако си знаете права ще ги надвиете. Помнете, че повечето от тях са новоназначени и още не са наясно с всичко, затова се обръщайте към някой над тях, да видим тогава как ще ви откажат достъп или информация."

Write a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.